Mediacja w wielu dziedzinach prawa

PRZYKŁADOWE SPRAWY, W KTÓRYCH POMAGAM

Pomagam ludziom w rozwiązywaniu problemów prawnych

Sprawy rodzinne

rozwód
• separacja
• pojednanie
• podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami
• alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, ustalenie spłaty zaległości)
• zaspokajanie potrzeb rodziny
• kontakty z dziećmi
• sposób sprawowania władzy rodzicielskiej
• opieka naprzemienna
• ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
• zarządzanie wspólnym majątkiem po rozwodzie
• konkubinat

Sprawy cywilne

• o zapłatę
• zniesienie współwłasności
• dział spadku
• zachowek
• rozwiązanie lub niewykonanie umowy
• konflikty społeczności lokalnych
• spory sąsiedzkie
• ochrona dóbr osobistych
• spory wspólnot mieszkaniowych
• sprawy spółdzielni mieszkaniowych
• spory medyczne
• sprawy deweloperów
• wykonanie prac i robót budowlanych
• bankowe
• konsumenckie

Sprawy pracownicze

• dotyczące postępowania dyscyplinarnego
• dyskryminacja
• mobbing
• przepracowanie godzin nadliczbowych
• wypowiedzenie warunków pracy i płacy
• rozwiązanie umowy o pracę (w tym zwolnienie dyscyplinarne)
• odszkodowanie za wypadek przy pracy
• zadośćuczynienie za wypadek przy pracy
• należności ze stosunku pracy

Sprawy gospodarcze i biznesowe

• spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów
• o zapłatę z tytułu wykonania umów
• dotyczące zawarcia, wykonania i rozwiązania umów
• o ustalenie odszkodowania
• budowlane
• wewnątrz kadry zarządzającej

Sprawy administracyjne i sądowo – administracyjne

• z zakresu prawa budowlanego
• zagospodarowania przestrzennego
• ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia
• spory rozgraniczeniowe
• stosunki wodne
• lokalne inwestycje
• ochrona środowiska
• wymeldowania
• pozwolenia budowlane
• warunki zabudowy
• należności jednostek sektora finansów publicznych

Sprawy karne

• bójka
• pobicie • uszkodzenie ciała
• groźba karalna
• zmuszanie do określonego zachowania
• przestępstwa przeciwko mieniu
• zniesławienie
• znieważenie
• naruszenie nietykalności osobistej
• znęcanie
• inne

Wykroczenia

Sprawy nieletnich

Sprawy oświatowe

• w relacji uczeń – uczeń
• nauczyciel – nauczyciel / administracja szkoły
• nauczyciel – dyrektor szkoły
• rodzic – rodzic
• rodzic - nauczyciel
• rodzic – dyrektor szkoły
• uczeń – nauczyciel
• dyrektor – kuratorium
• nauczyciel – kuratorium
• rodzic – kuratorium
• rodzice / kadra szkoły – osoby spoza szkoły (środowisko lokalne)
• postępowanie dyscyplinarne

Pomagam

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy profesjonalnego mediatora w takich lub podobnych sprawach, zapraszam do skorzystania z moich usług. Szczegóły (koszt mediacji, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić

FAQs

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami. Przy pomocy mediatora, który uczestniczy w rozmowach między stronami jest wypracowywana ugoda, uwzględniająca potrzeby i interesy obu tych stron. Mediację można zasadniczo podzielić na trzy etapy. Pierwszy to spotkania indywidualne z każdą stroną. Podczas tych spotkań mediator m.in. informuje strony o zasadach mediacji, jej celach i korzyściach z rozwiązania konfliktu w sposób polubowny. Mediator rozeznaje co jest przedmiotem sporu, jaki punkt widzenia na zaistniały problem prezentuje konkretna strona i jakie ona widzi możliwości rozwiązania konfliktu. Drugi etap to spotkanie stron „twarzą w twarz” w obecności mediatora, o ile obie strony wyrażają na to zgodę. Jeżeli strony nie chcą ze sobą rozmawiać „twarzą w twarz”, ale mimo to chcą osiągnąć porozumienie, istnieje możliwość przekazywania swoich propozycji drugiej stronie za pośrednictwem mediatora (jest to tzw. mediacja pośrednia). Trzecim etapem mediacji jest podpisanie ugody, o której realność i zgodność z prawem jest zobowiązany zadbać mediator.

Mediacja pozwala na trwałe rozwiązać wiele poważnych, często długotrwałych i męczących sporów prywatnych, sądowych i innych oraz budować prawidłowe relacje. Dzięki mediacji strony same decydują, jak rozwiązać konflikt, unikają angażowania w spór osób trzecich i bardzo zmniejszają swoje koszty. Ponadto oszczędzają czas i swoje nerwy, co jest wielką zaletą w porównaniu np. do postępowania sądowego.

Mediacja może być stosowana w bardzo wielu sprawach, m.in. rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, karnych, nieletnich, oświatowych, administracyjnych
i biznesowych. Aby uzyskać informację, czy sprawa nadaje się do mediacji najlepiej skonsultować się z profesjonalnym mediatorem.

Profesjonalny mediator pośredniczy w rozmowach między stronami. Jest bezstronny i neutralny, czyli żadnej strony nie faworyzuje, ani nie narzuca, jak mają rozwiązać swój spór. Na prośbę stron może jednak wskazywać różne sposoby rozwiązania konfliktu. Buduje dobrą atmosferę rozmowy, podczas której strony prezentują swoje punkty widzenia i potrzeby, pomaga w formułowaniu warunków ugody oraz dba, aby ugoda była realna, wykonalna i zgodna z prawem.